אזרחותתוכניות לימוד    תכנית הלימודים לקיץ 2018

    מחוון מושגי היסוד לקיץ 2016

    פרוט תכנית הלימודים בחט"ע לשנים תש"ע-תשע"ו".

     תכנית הלימודים לכיתות ט'

     תכנית הלימודים בחטיבה העליונה
   הפרק: מגילת העצמאות
   הפרק: הרקע ההיסטורי להקמת המדינה
   הפרק: הרעיון הלאומי
   הפרק: הצדקות לדמוקרטיות לקיומה של מדינת לאום
  הפרק: המאפיינים היהודיים של המדינה - הלכה למעשה
  הפרק: מדינת ישראל - מדינת העם היהודי
  הפרק: זהותם של אזרחי ישראל והחברה הישראלית


בבית ספרנו לומדים תלמידי י''ב להכין בקבוצות קטנות עבודה כתובה, המשלבת חקר ומעורבות אזרחית במקצוע האזרחות. לעבודה מוקדשת שעה שבועית במחצית הראשונה, וחלקה מתנהל מחוץ לשטח בית הספר. בסיום - מוגשות העבודות, הנקראות מטלות הביצוע, למורי האזרחות בבית הספר ולמשרד החינוך וניתן להן ציון בגרותי נפרד, המהווה עשרים אחוזים מציון הבגרות במקצוע זה, שהיקפו 2 יחידות לימוד. מסלול נוסף ומקביל, מאפשר הגשת מטלת ביצוע המכונה "תלקיט", בתחום המשלב תקשורת ואזרחות ולה משקל בגרותי זהה .
מצורפת בזה הפנייה לאתר המרכז לטכנולוגיה חינוכית, המוקדש לנושא, לטובת התלמידים ולכל המעוניין: לאתר אזרחות

   מטלת הביצוע - מחוון מטלות הביצוע - מבחר תוצרים
    מטלת ביצוע של תלקיט אזרחות
    עבודה לדוגמה תלקיט אזרחות

     הפגיעה בבריאותם של קשישים בגלל מצב העוני - מטלת הביצוע המוגשת בקיץ 2017 בידי גיא לוי, נרי רויטמן, תומר רונן ואיתי ברזילי


     מכתב לשר הגנת הסביבה אפריל 2016


    תשובת שר הבריאות מאי 2016


    תשובת משרד המשפטים יוני 2016


     התמכרות לסמים בקרב מבוגרים -מגישים תלמידים יב' תשע"ו : עפרי לסרי, נועם ברייב, כרמל שחם, יערה אמרגי וסול בירון


     "זיהום נחלים" מגישות תלמידות יב' תשע"ה: נוי בונה, נטע לבאן, טל לוזון, שני שפירא וגלי רון.


    "אפליית נשים בשכר בעבודה ", מגישים : אמיר, אביטל, עמית - תלמידות יב" תשע"ג


    הטרדה מינית במקום העבודה ", מגישים: קורל,לורן,ירין,ליאב- תלמידים יב"1 תשע"ג


    "אלימות כלפי נשים במשפחה ", מגישים : שוהם, זיו, רונן - תלמידים יב"1 תשע"ג


    "שכר מינימום לבני נוער " - עבודה של תלמידים אלון למדני, טל שושני, נטלי ירדן, נועה יפה - תלמידים יב"1 תשע"א


    התוצר - עבודה של תלמידים זיוון, אושר, מור, בן ודותן - תלמידים י"ב 1 תש"ע


    בני נוער עובדים